Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2022/2023
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Referent
Protokół z konkursu na referenta
Oferta sprzedaży

Dyrektor Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych w Bytowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Referent

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów,
tel. 59 822 30 06,  e-mail: sekretariat@zspbytow.pl 

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

1. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów 

2. Określenie stanowiska:
Referent

3. Określenie wymagań:
3a. Wymagania formalne:

 1. wykształcenie minimum średnie z zakresu administracji lub ekonomii(mile widziane: wykształcenie wyższe z zakresu administracji, ekonomii, zarządzania lub pokrewne tzn. o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku), 

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 5. znajomość obsługi komputera i techniki biurowej.

 3b. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

 2. znajomość i obsługa Systemu Informacji Oświatowej – SIO,

 3. znajomość i obsługa systemu LIBRUS,

 4. znajomość i obsługa systemu Progman Majątek Web,

 5. biegła znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność rozsądnego korzystania
  z zasobów Internetu,

 6. zdolności organizacyjne, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

 7. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 8. umiejętność pracy pod presją czasu. 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie gospodarki składnikami majątkowymi szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługa programu MAJĄTEK (ProgMan),

 1. Prowadzenie ewidencji profilaktycznych badań lekarskich i wystawianie skierowań na badania.

 2. Wprowadzanie danych osobowych uczniów do zmodernizowanego programu System Informacji Oświatowej i przydzielanie ich do klas.

 3. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami oraz z dofinansowaniami dla                uczniów.

 4. Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania zgodnie z instrukcją postępowania
  z drukami ścisłego zarachowania (zakup, ewidencja, wydawanie).

 5. Pomoc przy organizacji bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie
  z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych,

 6. Udział w inwentaryzacjach majątku szkoły.

 7. Zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona dostępnych
  i wykorzystywanych danych osobowych,

 8. Obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie
  z propozycjami komisji socjalnej i decyzjami dysponentów środków,

 9. Wydawanie zaświadczeń dla rodziców i uczniów szkoły,

 10. inne obowiązki wynikające z zakresu pracy.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

a) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie

b) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.

c) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze – brak windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

4b.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosi co najmniej 6%. 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) CV oraz list motywacyjny,

b) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
e) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 

Oświadczenia muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
g) wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy (CV oraz list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko referenta przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

…………………………………      
Data i podpis           
  

 W celu uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach można wypełnić poniższą klauzulę: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

…………………………………      
Data i podpis         
      

Dokumenty wymienione w punkcie a oraz oświadczenia wymienione w punkcie d, e muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach b, c, f muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

h) Kandydaci powinni zapoznać się i dostarczyć: Informację o przetwarzaniu danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego zgodnie z załączonym wzorem: załącznik nr 6 do regulaminu. 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie” należy składać w terminie do dnia 29.08.2022 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły lub listownie na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów,

b) decyduje data wpływu. Aplikacje/oferty, które wpłyną po wyżej określonym, terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane,

c) o terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko starszego referenta, osoby spełniające wymagania powiadamiane zostaną telefonicznie.

d) Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie.

 Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze:  referent w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie można zapoznać się w sekretariacie szkoły, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne poinformowani zostaną telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej. 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie.

 

Roman Lisiński
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Bytowie

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SKMBT_C35322081809430.pdf653,10 kB
Autor dokumentu: Magdalena Zwara
Udostępnił: Magdalena Zwara (2022-08-18, godz. 10:47)
Modyfikacja: Magdalena Zwara (2022-08-18, godz. 10:46)
Odwiedzin: 909

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 323488