Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2022/2023
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Referent
Protokół z konkursu na referenta
Oferta sprzedaży

 Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia

 

 

Załącznik nr 2 Statutu Szkoły

 

 1. Ocena z zachowania obejmuje:
 1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
 2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 3. Respektowanie obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły

 

 1. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:
 •   wzorowe
 •   bardzo dobre
 •   dobre
 •   poprawne
 •   nieodpowiednie
 •   naganne

Zadaniem wychowawcy jest ustalenie oceny z zachowania z uwzględnieniem opinii innych członków Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i uczniów. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

    3.    Ocenę z zachowania wystawia się dwa razy w ciągu roku szkolnego.

W ciągu roku szkolnego wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie z zachowania. Ocena z zachowania jest odzwierciedleniem postaw ucznia w danym okresie.

 

4.  Zgodnie z § 15 punkt 1Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami)

  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

- dbałość o honor i tradycje szkoły

- dbałość o piękno mowy ojczystej

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

- okazywanie szacunku innym osobom

 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

6.      Przed wystawieniem oceny z zachowania przyznaje się uczniowi punkty w następującej kategorii:

  1. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi,
  2. Sumienność i poczucie odpowiedzialności,
  3. Spóźnienia,
  4. Frekwencja,
  5. Uczestnictwo w życiu szkoły i praca nad własnym rozwojem.

 

Ad. I -  Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

4p. – Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia. Zawsze przestrzega zasad i porządku ustalonych na zajęciach, wzorowo zachowuje się na apelach, uroczystościach, imprezach kulturalnych i sportowych w szkole i poza nią. Zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych, nie używa wulgaryzmów, nie stosuje agresji w tym słownej. Wzorowo dba o kulturę ubioru, higienę osobistą, estetyczny wygląd szkoły ( np. nie śmieci)

3p. – Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować. Zwykle przestrzega zasad i porządku na  zajęciach, poprawnie zachowuje się na apelach, uroczystościach , imprezach sportowych w szkole i poza nią. Dba o kulturę ubioru i higienę osobistą.

2p. – Zdarzyło się kilkukrotnie, że uczeń zachował się nietaktownie, nie zapanował nad emocjami, używał mało kulturalnego słownictwa w rozmowie czy dyskusji. Zdarzyło  się kilkukrotnie, że uczeń zachowywał się nieodpowiednio na zajęciach oraz uroczystościach szkolnych.

1p. – Uczeń często bywa nietaktowny, często zdarza mu się używać wulgarnych słów w rozmowach i dyskusjach. Uczeń często nie przestrzega ogólnych zasad zachowania na zajęciach oraz uroczystościach szkolnych. Nie dba o kulturę ubioru, higienę osobistą.

0p. – Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny i nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy lub dyskusji. Nie respektuje ogólnych norm społecznych, stale sprawia trudności na zajęciach, przeszkadza, bawi się telefonem, nie reaguje na uwagi nauczyciela, lekceważy go. Niewłaściwie zachowuje się podczas apeli, uroczystości, imprez, wychodzi, nie uważa, rozmawia, spóźnia się.

 

Ad II - Sumienność i poczucie odpowiedzialności

4p. – Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, przestrzega regulaminów i Zarządzeń(zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, terminowe usprawiedliwianie nieobecności, dbałość o swój warsztat pracy itp.). Wzorowo wypełnia obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły, w tym systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, przygotowuje się do zajęć, posiada wymagane pomoce (podręcznik, zeszyt, strój, przybory, lektury, i inne), zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe uzupełnia braki wynikające z absencji i inne. Zawsze odnosi kurtkę do szatni, pełni w niej dyżury zgodnie z ustalonym przez wychowawcę planem, nie sprzeciwia się, gdy dyżur trzeba pełnić nawet, gdy klasa skończyła już zajęcia. Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie zadań. Wzorowo wywiązuje się z obowiązków dyżurnego w klasie. Jest zdyscyplinowany.

3p. – Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie. Z reguły jest przygotowany do zajęć, ma odrobione zadania  domowe. Odnosi kurtkę do szatni, pełni w niej dyżur zgodnie z planem. Z reguły bywa zdyscyplinowany i sumienny.  

2p. – Zdarzyło się kilkukrotnie, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze się z nich wywiązuje. Zdarzyło się kilkukrotnie, że był nieprzygotowany do zajęć i nie odrobił zadań domowych, nie uzupełnił w terminie zaległości wynikających z absencji. 

1p. – Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje.

0p. – Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań. Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, brak mu dyscypliny, jest bardzo często nieprzygotowany do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie odnosi kurtki do szatni, źle wypełnia obowiązki dyżurnego w klasie i szatni.

 

Ad III – Spóźnienia ze szczególnym uwzględnieniem spóźniania śródlekcyjnego. Nie bierzemy pod uwagę spóźnień na pierwszą godzinę lekcyjną, jeśli jest to spóźnienie wynikające z połączeń komunikacyjnych oraz spóźnienie wynika z sytuacji niezależnych od ucznia np. rozmowa z dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem.

 

a)      0-1 spóźnienie w semestrze – 5p.

b)      2-3 spóźnienia w semestrze – 3 p.

c)      4-5 spóźnień w semestrze – 2 p.

d)      6-7 spóźnień w semestrze – 1 p

e)      Powyżej 7 spóźnień w semestrze – 0 p.[1]

 

Ad IV -  Frekwencja

4p. – Uczeń ma 0 godz. nieusprawiedliwionych

3p. - Uczeń ma 1 - 10 godz. nieusprawiedliwionych

2p. - Uczeń ma 11 - 19 godz. nieusprawiedliwionych

1p. - Uczeń ma 20 - 25 godz. nieusprawiedliwionych

0p. - Uczeń ma powyżej 25 godz. nieusprawiedliwionych

 

Można obniżyć ilość punktów za frekwencję, jeżeli uczeń opuścił wyjątkowo dużo godzin, nawet gdy są to nieobecności usprawiedliwione – od uzyskanej sumy punktów odjąć 1 pkt.

 

Powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy.

Powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje naganę wychowawcy.

Powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych uczeń zostaje skierowany na Zespół Wychowawczy i otrzymuje naganę dyrektora szkoły. Otrzymanie nagany dyrektora szkoły jest równoznaczne z naganną oceną z zachowania.Dyrektor może zmienić decyzję o nagannej ocenie z zachowania na uzasadniony wniosek wychowawcy.

Nieobecności ucznia w szkole zostają usprawiedliwione poprzez przedstawienie przez niego:

-        zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do zajęć, 

-        usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców (opiekunów) ucznia, w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły (nie więcej niż 5 dni w semestrze w klasach średnich i zasadniczych młodzieżowych a nie więcej niż 3 dni w klasach młodocianych pracowników).

   Nieusprawiedliwione nieobecności ucznia na kursie zawodowym, który rozpoczął się pod koniec semestru I, a zakończył w semestrze II, dodaje się do godzin opuszczonych w semestrze drugim.[2]

 

Ad V – Uczestnictwo w życiu szkoły. Praca nad własnym rozwojem

4p. – Uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody sportowe i inne)  lub aktywnie angażuje się w życie szkoły, aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu  apeli, uroczystości, przedstawień, akcji, imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w szkole i poza nią, dba o wspólne dobro, ład i porządek, dba o dobre imię szkoły oraz bierze udział w pracach Samorządu Uczniowskiego prowadzący do pozytywnego ożywienia środowiska uczniowskiego,

3p. – Uczeń uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań (w szkole i poza nią) lub częstouczestniczy w pracach na rzecz szkoły. Zdarzyło się, że brał czynny udział w apelach i uroczystościach szkolnych oraz reprezentował szkołę na terenie powiatu lub gminy. (również zajęcia pozaszkolne), dba o  porządek w salach lekcyjnych, korytarzach i innych miejscachoraz bierze udział w pracach Samorządu Uczniowskiego

2p. – Sporadycznie uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań lub sporadycznie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły. Stara się dbać o porządek i ład w najbliższym otoczeniu (np. sala lekcyjna, korytarz).

1p. – Zdarzyło się, że uczestniczył w pracach na rzecz szkoły np. pomoc w wykonaniu gazetki szkolnej lub klasowej, drobne prace na rzecz szkoły.

0p. – Uczeń unika pracy na rzecz klasy, szkoły. Nie uczestniczy w szkolnych uroczystościach i imprezach kulturalnych, sportowych, związanych z tradycjami szkoły, ucieka. Wykazuje się dużą niechęcią do współpracy w grupie, klasie, szkole. Notorycznie opuszcza teren szkoły podczas przerw lekcyjnych. Swoją postawą negatywnie wpływa na wizerunek szkoły np. z powodu kontaktów z policją, palenia papierosów.

 

7.  Każda z w/w kategorii ma skalę pięciostopniową.

Zadaniem wychowawcy jest wybranie spośród poszczególnych, stopniowych zapisów zachowania w danej kategorii tego zadania, które najlepiej charakteryzuje ucznia. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę punktów przyznanych uczniowi w danej kategorii (4,3,2,1,0).

 

8.  Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za:

a) Bardzo wysoką frekwencjęw semestrze:

 • 100% - 3p.
 • 95 %- 2 p.
 • 90% - 1p.

b) Pochwałę dyrektora szkoły,

c) Wolontariat  oraz inna działalność społeczna np. udział w akcjach Honorowy dawca krwi, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i inne np. OSP, ZHP

d) Częsty i aktywny udział uroczystościach, imprezach kulturalnych, sportowych  i innych działaniach promujących  szkołę.

e) Godną naśladowania postawę tolerancji (np. wobec osób niepełnosprawnych fizycznie, słabszych intelektualnie ,)

 

9. Ocena z zachowania musi uwzględniać także uczciwość ucznia, przestrzeganie przez niego zasad bezpieczeństwa oraz postawę wobec nałogów i uzależnień.

 • Za każdy stwierdzony przypadek nieuczciwego zachowania, lekceważenia zasad bezpieczeństwa lub palenie papierosów od sumy uzyskanych punktów odejmuje się 1 punkt.
 • Za sprowadzanie do szkoły osób niepożądanych, niebędących uczniami ZSP, stwarzających zagrożenie demoralizacją i uzależnieniami (narkotyki, alkohol, papierosy), namawiających do nieuczestniczenia w zajęciach od sumy uzyskanych punktów odejmuję się 1 punkt
 • Za każdy przypadek łamania regulaminu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej od
 • Za każdą negatywną uwagę odnotowaną w dzienniku odejmuje się 1 punkt[3]
 • Ocenę z zachowania obniża się do nagannej, bez względu na dotychczasowe osiągnięcia za jednorazowe wykroczenie powodujące zagrożenie życia lub inny czyn będący w kolizji z prawem karnym (szantaż, kradzież, dotkliwe pobicie, celowe niszczenie mienia i inne).

 

10. W zależności od ilości uzyskanych punktów uczeń otrzymuje ocenę:

 

 • 20 i więcej punktów – zachowanie wzorowe, 
 • 16 – 19  punktów – zachowanie bardzo dobre, 
 • 12 – 15  punktów– zachowanie dobre,               
 • 9 – 11  punktów – zachowanie poprawne,           
 • 6 – 8  punktów – zachowanie nieodpowiednie,    
 • 0 –5 punktów – zachowanie naganne.[4]   

11. Na cztery tygodnie przed klasyfikację wychowawca uzupełnia zbiorczą tabelę oceny zachowania uczniów danej klasy i przedstawia ją do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.

 

12.  W klasach zawodowych bierze się pod uwagę ocenę z zachowania wystawioną przez pracodawcę. Jeżeli ocena ta odbiega od  oceny wystawionej przez wychowawcę o co  najmniej 2 stopnie, to odpowiednio ostateczną ocenę z zachowania obniża się bądź podwyższa o 1 stopień. W pozostałych sytuacjach propozycja wychowawcy pozostaję bez zmian.[5]

 

13. System kar  i nagród funkcjonuje zgodnie ze statutem szkoły.

 [1] Uchwała nr 19 z dn.14.09.2016r.

[2] Uchwała nr 5 z dnia 16.03.2016r.

[3] Uchwała nr 19 z dn. 14.09.2016r.

[4] Uchwała nr 19 z dn. 14.09.2016r

[5] Uchwała nr 19 z dn. 14.09.2016r

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
kryteria ocen z zachowania.doc86,00 kB
Autor dokumentu: Magdalena Zwara
Udostępnił: Magdalena Zwara (2014-10-25, godz. 10:55)
Modyfikacja: Magdalena Zwara (2016-09-21, godz. 21:39)
Odwiedzin: 6224

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 323497