Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2021/2022
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

Wyniki naboru w pliku u dołu strony


 

Dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Bytowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Samodzielny referent

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów,
tel. 59 822 30 06,  e-mail: sekretariat@zspbytow.pl 

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

1. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów 

2. Określenie stanowiska:
Samodzielny referent

3. Określenie wymagań:
3a. Wymagania formalne:

 1. wykształcenie średnie z zakresu administracji lub ekonomii(mile widziane: wykształcenie wyższe z zakresu administracji, ekonomii lub pokrewne tzn. o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 3b. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, 
 2. znajomość i obsługa programów komputerowych: System Informacji Oświatowej – SIO,
 3. biegła znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność rozsądnego korzystania z zasobów Internetu,
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 5. zdolności organizacyjne, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 6. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 7. umiejętność pracy pod presją czasu. 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. odbieranie telefonów, odbieranie i wysyłanie faksów.
 2. organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 3. nadzór na obiegiem informacji wewnątrzszkolnej,
 4. pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami,
 5. rzetelne przekazywanie informacji służbowych dyrektorowi,
 6. planowanie i realizacja bieżącego zapotrzebowania w materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły
 7. prowadzenie ewidencji druków, zużycia znaczków pocztowych itp.
 8. przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 9. przygotowanie danych i sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 10. zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona dostępnych i wykorzystywanych danych osobowych
 11. inne obowiązki wynikające z zakresu pracy sekretariatu 

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

b) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.

c) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze – brak windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%. 

5. Wymagane dokumenty:

a) CV oraz list motywacyjny,
b) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
e) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 

Oświadczenia muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
g) wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy (CV oraz list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

…………………………………      
Data i podpis           
  

 W celu uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach można wypełnić poniższą klauzulę: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

…………………………………      
Data i podpis         
      

Dokumenty wymienione w punkcie a oraz oświadczenia wymienione w punkcie d, e muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach b, c, f muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

h) Kandydaci powinni zapoznać się i dostarczyć: Informację o przetwarzaniu danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego zgodnie z załączonym wzorem: załącznik nr 6 do regulaminu. 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie” należy składać w terminie do dnia 12.11.2018 r. do godz.13.00 w sekretariacie szkoły lub listownie na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów,

b) decyduje data wpływu. Aplikacje/oferty, które wpłyną po wyżej określonym, terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane,

c) o terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko samodzielnego referenta, osoby spełniające wymagania powiadamiane zostaną telefonicznie.

d) Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie.

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie można zapoznać się w sekretariacie szkoły, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne poinformowani zostaną telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej. 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie.

Roman Lisiński
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bytowie

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Samodzielny_referent.docx18,08 kB
Samodzielny_referent.pdf169,76 kB
zalacznik_nr6.pdf179,79 kB
wynik_protokół_z_naboru.pdf166,77 kB
Autor dokumentu: Magdalena Zwara
Udostępnił: Magdalena Zwara (2018-10-31, godz. 22:50)
Modyfikacja: Magdalena Zwara (2018-11-15, godz. 11:30)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 268415