Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2019/2020
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

Wyniki naboru w pliku u dołu strony


 

Dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Bytowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Samodzielny referent

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów,
tel. 59 822 30 06,  e-mail: sekretariat@zspbytow.pl 

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

1. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów 

2. Określenie stanowiska:
Samodzielny referent

3. Określenie wymagań:
3a. Wymagania formalne:

 1. wykształcenie średnie z zakresu administracji lub ekonomii(mile widziane: wykształcenie wyższe z zakresu administracji, ekonomii lub pokrewne tzn. o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 3b. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, 
 2. znajomość i obsługa programów komputerowych: System Informacji Oświatowej – SIO,
 3. biegła znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność rozsądnego korzystania z zasobów Internetu,
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 5. zdolności organizacyjne, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 6. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 7. umiejętność pracy pod presją czasu. 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. odbieranie telefonów, odbieranie i wysyłanie faksów.
 2. organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 3. nadzór na obiegiem informacji wewnątrzszkolnej,
 4. pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami,
 5. rzetelne przekazywanie informacji służbowych dyrektorowi,
 6. planowanie i realizacja bieżącego zapotrzebowania w materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły
 7. prowadzenie ewidencji druków, zużycia znaczków pocztowych itp.
 8. przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 9. przygotowanie danych i sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 10. zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona dostępnych i wykorzystywanych danych osobowych
 11. inne obowiązki wynikające z zakresu pracy sekretariatu 

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

b) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.

c) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze – brak windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%. 

5. Wymagane dokumenty:

a) CV oraz list motywacyjny,
b) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
e) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 

Oświadczenia muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
g) wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy (CV oraz list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

…………………………………      
Data i podpis           
  

 W celu uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach można wypełnić poniższą klauzulę: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

…………………………………      
Data i podpis         
      

Dokumenty wymienione w punkcie a oraz oświadczenia wymienione w punkcie d, e muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach b, c, f muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

h) Kandydaci powinni zapoznać się i dostarczyć: Informację o przetwarzaniu danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego zgodnie z załączonym wzorem: załącznik nr 6 do regulaminu. 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie” należy składać w terminie do dnia 12.11.2018 r. do godz.13.00 w sekretariacie szkoły lub listownie na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów,

b) decyduje data wpływu. Aplikacje/oferty, które wpłyną po wyżej określonym, terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane,

c) o terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko samodzielnego referenta, osoby spełniające wymagania powiadamiane zostaną telefonicznie.

d) Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie.

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie można zapoznać się w sekretariacie szkoły, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne poinformowani zostaną telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej. 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie.

Roman Lisiński
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bytowie

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Samodzielny_referent.docx18,08 kB
Samodzielny_referent.pdf169,76 kB
zalacznik_nr6.pdf179,79 kB
wynik_protokół_z_naboru.pdf166,77 kB
Autor dokumentu: Magdalena Zwara
Udostępnił: Magdalena Zwara (2018-10-31, godz. 22:50)
Modyfikacja: Magdalena Zwara (2018-11-15, godz. 11:30)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 214933