Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2019/2020
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

Regulamin naboru do szkół średnich
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
na rok szkolny 2010/2011

 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie decyduje suma punktów, której składnikami są:
    a)  punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach tego egzaminu (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100)
    b)  punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100)
 • Punkty pochodzące z przeliczenia ocen wpisanych na świadectwo ukończenia gimnazjum przyznaje się w poszczególnych typach szkół z:
      
       Technika:
               - języka polskiego
               - matematyki
               - języka niemieckiego
               - fizyki 
       Szkoły zawodowe:    sprzedawca;   kucharz małej gastronomii
               - języka polskiego
               - matematyki
               - języka niemieckiego
               - biologii
        pozostałe zawody
               - języka polskiego
               - matematyki
               - języka niemieckiego
               - fizyki


3.
Maksymalnie za oceny z języka polskiego, i trzy wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  można otrzymać 76 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 24 punkty.

4.
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, fizyki, biologii i historii:
        - celujący           - 19 punktów
        - bardzo dobry    - 15 punktów
        - dobry               - 11 punktów
        - dostateczny      -  7 punktów

5.
Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które należy uwzględnić w procesie rekrutacji (maksymalnie 24 punkty):
a)  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,
b)  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:     
 
             * finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
              *
finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,
c)  osiągnięcia sportowe i artystyczne:
              * I -IV miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów
              * I - III miejsce w województwie - 4 punkty
              *
 I miejsce w powiecie - 3 punkty
              *
II miejsce w powiecie - 2 punkty
              *
III miejsce w powiecie - 1 punkt
d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego:
              * stały wolontariat (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariatu powinien przekraczać 24 godziony) - 2 punkty
e) 
osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt

Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najważniejsze osiągnięcie, (np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.
Konkursami organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oswiaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografiii, historii, matematyki oraz konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".


                                                                 Pomorski Kurator Oświaty

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Stanisław Stefański (2004-03-09, godz. 00:30)
Modyfikacja: Stanisław Stefański (2010-02-16, godz. 12:35)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 204446