Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2021/2022
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

Regulamin naboru do szkół średnich
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
na rok szkolny 2010/2011

 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie decyduje suma punktów, której składnikami są:
    a)  punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach tego egzaminu (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100)
    b)  punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100)
 • Punkty pochodzące z przeliczenia ocen wpisanych na świadectwo ukończenia gimnazjum przyznaje się w poszczególnych typach szkół z:
      
       Technika:
               - języka polskiego
               - matematyki
               - języka niemieckiego
               - fizyki 
       Szkoły zawodowe:    sprzedawca;   kucharz małej gastronomii
               - języka polskiego
               - matematyki
               - języka niemieckiego
               - biologii
        pozostałe zawody
               - języka polskiego
               - matematyki
               - języka niemieckiego
               - fizyki


3.
Maksymalnie za oceny z języka polskiego, i trzy wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  można otrzymać 76 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 24 punkty.

4.
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, fizyki, biologii i historii:
        - celujący           - 19 punktów
        - bardzo dobry    - 15 punktów
        - dobry               - 11 punktów
        - dostateczny      -  7 punktów

5.
Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które należy uwzględnić w procesie rekrutacji (maksymalnie 24 punkty):
a)  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,
b)  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:     
 
             * finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
              *
finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,
c)  osiągnięcia sportowe i artystyczne:
              * I -IV miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów
              * I - III miejsce w województwie - 4 punkty
              *
 I miejsce w powiecie - 3 punkty
              *
II miejsce w powiecie - 2 punkty
              *
III miejsce w powiecie - 1 punkt
d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego:
              * stały wolontariat (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariatu powinien przekraczać 24 godziony) - 2 punkty
e) 
osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt

Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najważniejsze osiągnięcie, (np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.
Konkursami organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oswiaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografiii, historii, matematyki oraz konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".


                                                                 Pomorski Kurator Oświaty

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Stanisław Stefański (2004-03-09, godz. 00:30)
Modyfikacja: Stanisław Stefański (2010-02-16, godz. 12:35)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 242222