Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2021/2022
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

Bytów, dnia 02.02.2004r.

Zamawiający:

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Sikorskiego 35

77-100 Bytów

 

 

            ZAPYTANIE O CENĘ

 

     Zespół Szkół Zawodowych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35 (tel.822-30-06) przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę i działając na podstawie art.68 ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U.Nr 72 poz.664 z 2002r. z późn.zm.)

 

kieruje zapytanie o cenę

na niżej wymieniony przedmiot zamówienia.

I.  Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. "B" przygotowujące do egzaminu państwowego dla 23 uczniów klasy IV Technikum Mechanicznego w wymiarze 20 godzin zegarowych  jazdy dla jednego ucznia oraz co najmniej 10 godzin szkolenia teoretycznego.                                                                                                   

II. Warunki realizacji zamówienia:

1.     Szkolenie powinno odbywać się:

-         w dniach zajęć szkolnych w godzinach popołudniowych począwszy od   godz.1500

-         w dniach wolnych od zajęć szkolnych

2.     Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia 15 lutego 2004r. do dnia 31 maja 2004r.

3.     Po zrealizowaniu zamówienia należy wydać uczniom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będące podstawą do dopuszczenia do egzaminu państwowego z nauki jazdy kat. "B".

4.     Należność za szkolenie płatna będzie w dwóch ratach :

I rata w wysokości 50 % w terminie 7 dni po podpisaniu umowy

II rata w wysokości 50 % w terminie 7 dni po zrealizowaniu zamówienia.

III. Prosimy o złożenie pisemnej oferty. Jednocześnie informujemy, że zgodnie  z art.69 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych "Każdy z dostawców i wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny". Na podstawie art.69ust.2  jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

      A/ Oferta musi zawierać:

1.     Nazwę oferenta, jego dokładny adres oraz datę sporządzenia oferty.

2.     Określenie przedmiotu oferty obejmujące całość zamówienia publicznego.

3.     Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. wartość do zapłaty.

4.     Termin realizacji zamówienia.

5.      Oświadczenie o akceptacji wszystkich warunków realizacji zamówienia.

6.     Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

7.     Termin ważności oferty.

8.     Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności /kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta/.

B/ Forma oferty:

1.       Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez oferenta, ponumerowane i zszyte.

2.       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego:

Zespół Szkół Zawodowych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35 z napisem 'NAUKA JAZDY'.

Koperta poza w/w oznakowaniem musi być opisana nazwą i adresem oferenta.

V. Informacje.

      A/ Miejsce i termin składania ofert :

           Zespół Szkół Zawodowych  - sekretariat pok. Nr 104

           77-100 Bytów, ul. Sikorskiego 35

           do dnia 12 lutego 2004r. do godz. 1000

      B/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2004r. o godz.1100 w siedzibie zamawiającego - pok. Nr 103.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Stanisław Stefański (2004-02-05, godz. 17:45)
Modyfikacja: Stanisław Stefański (2004-02-06, godz. 00:47)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 242227