Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2019/2020
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

Bytów, dnia 13.11.2006r.

OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
zaprasza do składania ofert na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania niezbędne:
     a)  obywatelstwo polskie
     b)  wykształcenie /jeden z powyższych warunków/:
         - wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości
         - średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w
           księgowości
         - wpis do rejestru biegłych rewidentów
         - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
           lub certyfikat  księgowy
      c)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
      d)  nie był/a/ prawomocnie skazany/a/ za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
           gospodarczemu  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
           terytorialnego, przeciwko wiarygodności  dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

2.  Wymagania dodatkowe:
      a) praktyczna umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego
      b) umiejętność kierowania zespołem
      c) dobry stan zdrowia
      d) dyspozycyjność i komunikatywność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    a) prowadzenie rachunkowości jednostki
    b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
    c) dokonywanie wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
        finansowym
    d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
        gospodarczyc i finansowych

4). Wymagane dokumenty:
   a) wypełniony kwestionariusz osobowy
   b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje /dyplomy, świadectwa, zaświadczenia/
   c) świadectwa pracy
   d) oświadczenie:
     - o korzystaniu z pełni praw publicznych
     - o niekaralności za przestępstwa wymienione w ogłoszeniu
     - o stanie zdrowia

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie,
ul. Sikorskiego 35, albo pocztą na adres szkoły z dopiskiem:
"Oferta na stanowisko Główny Księgowy" w terminie do dnia 30 listopada 2006r.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia wyboru oferty.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Stanisław Stefański (2006-11-14, godz. 08:18)
Modyfikacja: Stanisław Stefański (2006-11-14, godz. 08:31)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 204495