Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2021/2022
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

Bytów, dnia 13.11.2006r.

OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
zaprasza do składania ofert na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania niezbędne:
     a)  obywatelstwo polskie
     b)  wykształcenie /jeden z powyższych warunków/:
         - wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości
         - średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w
           księgowości
         - wpis do rejestru biegłych rewidentów
         - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
           lub certyfikat  księgowy
      c)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
      d)  nie był/a/ prawomocnie skazany/a/ za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
           gospodarczemu  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
           terytorialnego, przeciwko wiarygodności  dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

2.  Wymagania dodatkowe:
      a) praktyczna umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego
      b) umiejętność kierowania zespołem
      c) dobry stan zdrowia
      d) dyspozycyjność i komunikatywność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    a) prowadzenie rachunkowości jednostki
    b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
    c) dokonywanie wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
        finansowym
    d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
        gospodarczyc i finansowych

4). Wymagane dokumenty:
   a) wypełniony kwestionariusz osobowy
   b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje /dyplomy, świadectwa, zaświadczenia/
   c) świadectwa pracy
   d) oświadczenie:
     - o korzystaniu z pełni praw publicznych
     - o niekaralności za przestępstwa wymienione w ogłoszeniu
     - o stanie zdrowia

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie,
ul. Sikorskiego 35, albo pocztą na adres szkoły z dopiskiem:
"Oferta na stanowisko Główny Księgowy" w terminie do dnia 30 listopada 2006r.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia wyboru oferty.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Stanisław Stefański (2006-11-14, godz. 08:18)
Modyfikacja: Stanisław Stefański (2006-11-14, godz. 08:31)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 242155