Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2021/2022
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

                                                                  Bytów, dn. 25.05.2005r.

ZSP/FN-343/1/05

 

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 60.000 EURO

 

 

            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Sikorskiego 35, tel./fax (059)822-30-06, działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. (Dz.U.Nr 19 poz.177 z dn. 09.02.2004r.) Prawo zamówień publicznych

ogłasza przetarg nieograniczony

     na wymianę okien z drewnianych na PCV w pomieszczeniach tut. szkoły:

1/ aula                            -  okno łukowe o powierzchni 5,677 m2     -  szt. 4

2/ pokój nauczycielski  -  okno łukowe o powierzchni 2,469 m2       -  szt. 3

3/ sala Nr 206                -  okno łukowe o powierzchni 2,575 m2      -  szt. 3

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35  w pokoju Nr 105.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 25 lipca 2005r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24

ust.1 i 2, spełniający warunki art.22 ust.1 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wadium nie jest wymagane.

 

Kryterium oceny ofert :  cena -  100%.

 

Oferty, opracowane zgodnie z dokumentami przetargowymi należy składać w pokoju Nr 104 (sekretariat) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie w terminie do dnia 10 czerwca 2005r.do godz. 855 .

 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie w dniu 10 czerwca 2005r. o godz. 900  w pokoju Nr 103.

 

Termin związania ofertą obowiązuje przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Stanisław Stefański (2005-05-25, godz. 23:45)
Modyfikacja: Stanisław Stefański (2005-05-25, godz. 23:45)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 242242