Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2019/2020
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

                                                                  Bytów, dn. 25.05.2005r.

ZSP/FN-343/1/05

 

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 60.000 EURO

 

 

            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Sikorskiego 35, tel./fax (059)822-30-06, działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. (Dz.U.Nr 19 poz.177 z dn. 09.02.2004r.) Prawo zamówień publicznych

ogłasza przetarg nieograniczony

     na wymianę okien z drewnianych na PCV w pomieszczeniach tut. szkoły:

1/ aula                            -  okno łukowe o powierzchni 5,677 m2     -  szt. 4

2/ pokój nauczycielski  -  okno łukowe o powierzchni 2,469 m2       -  szt. 3

3/ sala Nr 206                -  okno łukowe o powierzchni 2,575 m2      -  szt. 3

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35  w pokoju Nr 105.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 25 lipca 2005r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24

ust.1 i 2, spełniający warunki art.22 ust.1 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wadium nie jest wymagane.

 

Kryterium oceny ofert :  cena -  100%.

 

Oferty, opracowane zgodnie z dokumentami przetargowymi należy składać w pokoju Nr 104 (sekretariat) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie w terminie do dnia 10 czerwca 2005r.do godz. 855 .

 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie w dniu 10 czerwca 2005r. o godz. 900  w pokoju Nr 103.

 

Termin związania ofertą obowiązuje przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Stanisław Stefański (2005-05-25, godz. 23:45)
Modyfikacja: Stanisław Stefański (2005-05-25, godz. 23:45)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 204456