Program wychowawczy

 

 

 

 

Program wychowawczy

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Bytowie

na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Postanowienia ogólne

Chcemy wychować dobrego i mądrego Człowieka

 

2. Podstawy Prawne :

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz.U. z 2006 nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami

4. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

 

3. Podstawowe założenia programowe

Wychowanie odbywa się przede wszystkim w domu rodzinnym. Szkoła wspomaga jedynie rodziców w realizacji ich podstawowego prawa do wychowania, wynikającego z art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolny program wychowawczy jest wspólną sprawą rodziców, uczniów i nauczycieli. Najważniejszy w szkole jest uczeń i jego wszechstronny rozwój. Podstawową regułą społeczności szkolnej jest szacunek dla przyjętych wartości i zasad.

 

4. System wartości i cele wychowania

Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na następujących wartościach:

¾    MIŁOŚĆ

¾    MĄDROŚĆ

¾    UCZCIWOŚĆ

¾    TOLERANCJA

¾    TRADYCJA

¾    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

¾    SZACUNEK

 

Wartości te rozumiemy w następujący sposób:

MIŁOŚĆ – to życzliwość, ciepło, otwartość, akceptacja i szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie jego odmienności i wyborów, gotowość do niesienia pomocy. Zajmuje ona najważniejsze miejsce w życiu człowieka, nadaje mu sens i umożliwiając rozwój.

MĄDROŚĆ – to ustawiczne dążenie do osiągnięcia pełni człowieczeństwa, chęć zdobywania wiedzy i umiejętności, świadomość konieczności ciągłego doskonalenia się i dążenia do profesjonalizmu, rozumienie praw i mechanizmów rządzących światem, umiejętność rozróżniania tego, co dobre, a co złe.

UCZCIWOŚĆ – to prawość, rzetelność i sumienność w postępowaniu, niezdolność do oszustwa, lojalność w stosunkach z innymi ludźmi.

TOLERANCJA – to pozwolenie innym na bycie sobą, poszanowanie ich światopoglądu, religii i kultury.

TRADYCJA – to szacunek dla Ojczyzny i jej historii, więzi rodzinnych i szkoły.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – to gotowość do ponoszenia konsekwencji za to, co mówimy i czynimy, a także za to, jakimi wartościami kierujemy się w życiu.

SZACUNEK – to podejście do pracowników, kolegów, otoczenia oraz poszanowanie wytworów własnych i cudzej własności

 

Celem wychowania w naszej szkole jest wszechstronny rozwój ucznia, a w

szczególności przygotowanie go:

- do odpowiedzialnego pełnienia ról w rodzinie i społeczności lokalnej,

- podjęcia obowiązków wobec Ojczyzny,

- do aktywnego znalezienia się w życiu gospodarczym.

 

5. Odpowiedzialność za realizację programu

 

Procesem wychowawczym kierują:

- Dyrekcja

- Nauczyciele,

- Wychowawcy,

- Zespół Wychowawczy,

- Rada Rodziców,

- Opiekunowie organizacji i kół zainteresowań,

- Pedagog i psycholog szkolny,

- Kierownik szkolenia praktycznego

 

Pomagają w jego realizacji:

¾    Pracodawcy,

¾    Samorząd Uczniowski,

¾    Pracownicy biblioteki szkolnej

¾    Pielęgniarka szkolna.

 

6. Misja szkoły

Misją szkoły jest przygotowanie uczniów do uzyskania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy, ale także kształcenie ogólne, dające uczniom zasób wiedzy umożliwiający dalszy rozwój wspomnianych kompetencji zawodowych, ich modyfikowanie i doskonalenie.

 

 

Wizja szkoły

DZISIAJ UCZEŃ – JUTRO PRACOWNIK

v  Uczeń przedsiębiorczy aktywny i twórczy.

v  Kierunki kształcenia są dostosowane do lokalnych ukierunkowań rynku pracy.

v  Kadra nauczycieli ma wysokie kwalifikacje i pracuje w dobrych warunkach.

v  Władze oświatowe i samorządowe wspomagają rozwój szkoły.

v  Rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę.

 

 

7. Sylwetka absolwenta

Nasz absolwent to osoba:

 

 

a także:

 

8. Struktura oddziaływań wychowawczych

 

1. Rada Pedagogiczna

 

2. Dyrektor

 

3. Rodzice

 

4. Samorząd uczniowski

 

5. Wychowawca klasy

 

6. Nauczyciele

 

7. Pedagog szkolny/psycholog szkolny

 

 

8. Biblioteka szkolna

 

 

9. Szkolny koordynator doradztwa zawodowego

 

10. Zespół nauczycieli uczących w danej klasie

 

 

9. Działania wspierające wychowanie

 

LP

Imprezy szkolne, spotkania, akcje i inne działania

Cele szczegółowe

Osoby odpowiedzialne

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

* Kształtowanie przynależności do

wspólnoty szkolnej

* Uczenie organizowania

uroczystości szkolnych

Dyrekcja

Samorząd Uczniowski

2.

Wystawy tematyczne:

* obchody rocznicowe,

* tradycje narodowe i regionalne,

* zdrowy styl życia,

* zagrożenia uzależnieniami,

*wzbudzanie patriotyzmu

narodowego i lokalnego

* ukazanie wartości zdrowia,

* przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,

* budzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłe losy kraju i świata,

*wychowywanie do pielęgnowania w sobie zapotrzebowania na wartości kultury duchowej.

Samorząd Uczniowski

biblioteka szkolna

nauczyciele odpowiedzialni za gabloty

pedagog/psycholog

3.

Spotkania:

*z przedstawicielami policji, sądu

* poznanie zasad działania policji, sądu

* kształtowanie poczucia

praworządności,

nauczyciele, wychowawcy

pedagog szkolny

4.

Doradztwo zawodowe

* Spotkania z

przedstawicielami

Powiatowego

Urzędu Pracy,

Młodzieżowego

Centrum Kariery,

* z przedstawicielami wyższych

uczelni,

*współorganizowanie

Targów Edukacji i Pracy

*poradnictwo indywidualne

*zapoznanie z ofertą

Powiatowego Urzędu Pracy

uczniów klas kończących szkołę,

* dostarczenie wiedzy

umożliwiającej podjęcie

właściwej decyzji o dalszym

kształceniu,

nauczyciele, wychowawcy,

pedagog szkolny,

psycholog szkolny

 

 

5.

Wolontariat

* uwrażliwianie na los drugiego człowieka

* kształtowanie umiejętności

niesienia pomocy

Samorząd Uczniowski

pedagog szkolny

psycholog szkolny

6.

Zajęcia pozalekcyjne

*kształtowanie umiejętności

rozpoznawania i rozwijania

zainteresowań,

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców,

Nauczyciele, wychowawcy,

 

7.

Wycieczki, biwaki, rajdy  

*poznanie piękna ojczystego

kraju i dorobku kultury

materialnej,

* propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

Nauczyciele –

wychowawcy

Pedagog szkolny,

Psycholog szkolny

8.

Przyrzeczenie klas pierwszych

* włączenie klas pierwszych do wspólnoty szkolnej

* kształtowanie pozytywnej

postawy wobec uczniów klas

pierwszych

Dyrekcja Szkoły

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

9

Integracja klas pierwszych

*Wzajemne poznanie się,

*Włączenie się do społeczności szkolnej

Wychowawcy,

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

10

Uroczyste pożegnanie absolwentów

* przekazanie Sztandaru Szkoły uczniom klas młodszych

* kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty szkolnej i ciągłości tradycji

* ukazywanie wzorów postaw w różnych dziedzinach szkolnej aktywności

Dyrekcja Szkoły

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

11

Dzień Papieski – program słowno – muzyczny

*Propagowanie Nauczania Papieża Św. Jana Pawła II

katecheci

12

Boże Narodzenie

* program artystyczny

*wspólne kolędowanie

*kultywowanie tradycji świąt

Bożego Narodzenia

wytypowani nauczyciele przez Dyrektora,

13

 

Sprzątanie świata

*kształtowanie ekologicznego podejścia do otaczającego nas świata

nauczyciele

14

Rekolekcje

* odkrywanie siebie i swego miejsca w życiu,

* określenie swojej przynależności religijnej,

* pogłębienie wartości duchowych i swojej wiedzy,

Dyrekcja Szkoły

katecheci

 

15

Dzień Otwarty Szkoły

* promocja szkoły,

* kształtowanie poczucia

przynależności do wspólnoty

szkolnej,

* uczenie odpowiedzialności za powierzone zadania

Dyrekcja Szkoły

Samorząd Uczniowski

Nauczyciele/wychowawcy

Zespół ds. promocji szkoły

16

Dzień Edukacji Narodowej

*kształtowanie szacunku dla

nauczycieli i ich pracy

Wytypowani nauczyciele przez Dyrektora,

Samorząd Uczniowski

17

Święto Niepodległości

 

* propagowanie znajomości pieśni patriotycznych

* kształtowanie postaw

patriotycznych

* włączanie młodzieży w

organizowanie szkolnych

uroczystości

Wytypowani nauczyciele przez Dyrektora

18

Pierwszy Dzień Wiosny

 

*uczenie zasad szlachetnej

rywalizacji indywidualnej i

zespołowej

* uczenie kulturalnego

kibicowania

* kształtowanie umiejętności

organizacyjnych

* uczenie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania

Dyrekcja Szkoły

wychowawcy

Zespoły klasowe

Samorząd Uczniowski

19

Kiermasz książek używanych

*umożliwienie nabycia podręczników

Biblioteka szkolna

20

Dzień kultury kaszubskiej - regionalizm

*pogłębianie wiedzy na temat tradycji, obyczajów regionalnych

 

Pracownicy biblioteki szkolnej

21

Dzień przedsiębiorczości

* Przygotowanie do aktywnego

poszukiwania pracy

* pomoc uczniom w

przygotowaniu się do wejścia na

rynek pracy

* zapoznanie uczniów z metodami poszukiwania pracy i przygotowania niezbędnych dokumentów

Dyrekcja

Nauczyciele uczący przedsiębiorczości

22

Obchody Dnia Ziemi

Akcja „Sprzątanie świata”

*kształtowanie ekologicznego podejścia do otaczającego nas świata

Nauczyciele wytypowani przez Dyrektora

23

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

*kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty szkolnej

* ukazywanie wzorów postaw w różnych dziedzinach szkolnej aktywności

Dyrekcja Szkoły

Samorząd Uczniowski

 

 

 

10. Monitoring w szkole

 

W celu zapobiegania aktom przemocy, nieszczęściom, aby wychowywać uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie szanującym prawa człowieka    i aby poprawić poziom bezpieczeństwa szkoły, zainstalowano system monitoringu wizyjnego. Łącznie na terenie szkolnym znajduje się 51 kamer (38 kamer wewnętrznych oraz 13 kamer zewnętrznych)

 

Monitorowanie problemów powinno się wiązać:

v  ze zwróceniem uwagi na każde zakłócenie porządku w szkole, niebagatelizowaniem spraw drobnych,

v  z umiejętnością dostrzegania problemów, prawidłowej ich oceny, poziomu zagrożenia z nich wynikających, dochodzenie do istoty sprawy,

v  z dostarczaniem wiedzy o zagrożeniach, monitorowaniem miejsc i sytuacji sprzyjających zagrożeniom,

v  ze sporządzaniem notatek z każdego incydentu.

Brak reakcji nauczyciela na nieprawidłowe zachowanie uczniów może się przeradzać w poczucie bezkarności, nasila konfrontację, chęć sprawdzenia, do jakiego momentu łamiący zasady mogą się jeszcze posunąć.

 

11. Współpraca z rodzicami i środowiskiem zewnętrznym

 

Mając na względzie optymalną współpracę szkoły z rodzicami, której celem jest wspólne tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju wszystkich uczniów na miarę ich potrzeb i możliwości, ustala się w szkole następujące formy i zasady współpracy:

 

v  Rada Rodziców wspólnie z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowania i program profilaktyki szkolnej;

v  w ciągu roku szkolnego szkoła systematycznie organizuje zebrania informacyjne, konsultacje i wywiadówki według rocznego kalendarza zebrań z rodzicami. Celem zebrań z rodzicami jest przekazywanie bieżących informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu, propozycjach ocen semestralnych i końcowo rocznych, organizacji pracy szkoły, aktualnych przepisach prawa oświatowego, planach pracy wychowawców klasowych i inne;

v  konsultacje służą indywidualnym kontaktom rodziców z wychowawcami i nauczycielami i dotyczą tematów wychowawczych i edukacyjnych;

v  dla rodziców uczniów kończących cykl kształcenia szkoła organizuje spotkania w celu zaznajomienia rodziców z regulaminem i organizacją egzaminów końcowych;

 

Oprócz stałych spotkań, szkoła zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzyskania informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka oraz innych informacji i porad pedagogicznych w sprawach wychowania, profilaktyki, i dalszego kształcenia.

 

Wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny oraz inni nauczyciele współpracują  z rodzicami przez:

 

v  rozmowy w czasie zebrań i spotkań,

v  indywidualne rozmowy na życzenie rodziców,

v  indywidualne rozmowy na zaproszenie szkoły,

v  rozmowy telefoniczne i korespondencję

 

 

Wychowawcy i nauczyciele zapraszają rodziców na uroczystości szkolne, do współorganizowania imprez klasowych lub powierzają im inne zadania wynikające z planu pracy wychowawcy klasowego.

Ponadto rodzice i wychowawcy współpracują z Cechem i pracodawcami. W ramach poszerzenia współpracy z Cechem oraz ułatwienia dostępu do wykazu branż i firm, zostanie stworzona baza ułatwiająca uczniom wybór miejsca praktyk.

 

Szkoła jest również otwarta na współpracę ze społeczeństwem lokalnym, z innymi placówkami edukacyjnymi i badawczymi, partnerami społecznymi, organizacjami młodzieżowymi instytucjami stowarzyszeniami oraz instytucjami wspomagającymi opiekuńczo- wychowawczą rolę rodziny.

 

Należy tu wymienić m.in.:

v  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytowie,

v  Sąd ds. Nieletnich i Rodziny,

v  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

v  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

v  Komendę Powiatową Policji w Bytowie,

v  Powiatowy Urząd Pracy,

v  Cech Rzemiosł Różnych.

v  Fundacją RADEMENES.

 

12. Ramowy program wychowania

 

Zalecenia dla wychowawców klas realizowane na lekcjach wychowawczych:

 

1. Wychowawca klasy pierwszej zobowiązany jest do zapoznania uczniów z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i statutem szkoły, na jednej z pierwszych godzin z wychowawcą, a wychowawcy pozostałych klas mają obowiązek przypomnienia postanowień Statutu.

 

2. Wychowawca klasy zobowiązany jest uwzględnić w tematyce godzin z wychowawcą zagadnienia z zakresu wychowania i profilaktyki oraz oczekiwania i propozycje rodziców i uczniów.

 

3. Wychowawca zobowiązany jest do przeprowadzania zajęć dotyczących rocznic państwowych oraz okolicznościowych wydarzeń kulturalnych.

 

4. Wychowawca ma obowiązek dostosowania treści programowych do potrzeb uczniów związanych ze specyfiką przyszłego zawodu.

 

5. Wychowawca może przeprowadzić dowolną ilość jednostek lekcyjnych dotyczących danego tematu wychowawczego.

 

6. Wychowawca ma obowiązek zapoznania klasy z pełnieniem dyżurów uczniowskich, omówić regulamin tych dyżurów uwzględniając odpowiedzialność dyżurnych za ład i porządek.

 

7. Wychowawca klasy winien współpracować z zespołem klasowym oraz w zależności od potrzeb z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

8. Wychowawca powinien wcześniej ustalić wspólnie z klasą ewentualne wycieczki i inne formy zajęć pozalekcyjnych, które będzie organizował w ciągu roku szkolnego w ramach zainteresowań uczniów.

 

9. Wychowawca ma obowiązek dbania o dobrą atmosferę i właściwe stosunki interpersonalne w klasie.

 

13. Ceremoniał i tradycje szkoły

 

Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

Uroczystości i symbole szkolne

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

 

Tradycje i obyczaje szkoły

 

v  Zapoznanie uczniów klas pierwszych z historią szkoły,

v  Ślubowanie klas pierwszych,

v  Połowinki,

v  Studniówki,

v  Pierwszy Dzień Wiosny,

v  Ostatni Dzwonek

v  Reprezentowanie szkoły w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych przez poczet sztandarowy,

v  Święta narodowe - uroczyste akademie lub apele

v  Umacnianie więzi z regionem- Dzień Regionalizmu

v  Dzień Otwarty Szkoły

v  Promocja szkoły w środowisku lokalnym

 

14.Sposób monitorowania i ewaluacji

 

Ewaluacji podlega realizacja programu wychowawczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie. Celem ewaluacji będzie określenie efektywności działań programu wychowawczego. Za monitorowanie ewaluacji odpowiedzialny jest zespół wychowawczy, który efekty pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły przedstawia na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i posiedzeniach Rady Rodziców.

 

Informacje potrzebne do ewaluacji zbierane będą poprzez:

v  analizę dokumentów klasowych,

v  obserwację i ocenę zachowania,

v  sondaże diagnostyczne (ankiety),

v  obserwację dokonań uczniów,

v  wywiad,

v  sondaże wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

Załączniki:

  • Program wychowawczy ZSP 2016 2017.docx