Regulamin naboru do szkół średnich
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
na rok szkolny 2010/2011


3.
Maksymalnie za oceny z języka polskiego, i trzy wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  można otrzymać 76 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 24 punkty.

4.
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, fizyki, biologii i historii:
        - celujący           - 19 punktów
        - bardzo dobry    - 15 punktów
        - dobry               - 11 punktów
        - dostateczny      -  7 punktów

5.
Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które należy uwzględnić w procesie rekrutacji (maksymalnie 24 punkty):
a)  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,
b)  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:     
 
             * finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
              *
finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,
c)  osiągnięcia sportowe i artystyczne:
              * I -IV miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów
              * I - III miejsce w województwie - 4 punkty
              *
 I miejsce w powiecie - 3 punkty
              *
II miejsce w powiecie - 2 punkty
              *
III miejsce w powiecie - 1 punkt
d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego:
              * stały wolontariat (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariatu powinien przekraczać 24 godziony) - 2 punkty
e) 
osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt

Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najważniejsze osiągnięcie, (np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.
Konkursami organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oswiaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografiii, historii, matematyki oraz konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".


                                                                 Pomorski Kurator Oświaty