Bytów, dnia 13.11.2006r.

OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
zaprasza do składania ofert na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania niezbędne:
     a)  obywatelstwo polskie
     b)  wykształcenie /jeden z powyższych warunków/:
         - wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości
         - średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w
           księgowości
         - wpis do rejestru biegłych rewidentów
         - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
           lub certyfikat  księgowy
      c)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
      d)  nie był/a/ prawomocnie skazany/a/ za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
           gospodarczemu  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
           terytorialnego, przeciwko wiarygodności  dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

2.  Wymagania dodatkowe:
      a) praktyczna umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego
      b) umiejętność kierowania zespołem
      c) dobry stan zdrowia
      d) dyspozycyjność i komunikatywność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    a) prowadzenie rachunkowości jednostki
    b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
    c) dokonywanie wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
        finansowym
    d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
        gospodarczyc i finansowych

4). Wymagane dokumenty:
   a) wypełniony kwestionariusz osobowy
   b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje /dyplomy, świadectwa, zaświadczenia/
   c) świadectwa pracy
   d) oświadczenie:
     - o korzystaniu z pełni praw publicznych
     - o niekaralności za przestępstwa wymienione w ogłoszeniu
     - o stanie zdrowia

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie,
ul. Sikorskiego 35, albo pocztą na adres szkoły z dopiskiem:
"Oferta na stanowisko Główny Księgowy" w terminie do dnia 30 listopada 2006r.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia wyboru oferty.